Toborrows ordlista

 

Här följer en lista med de vanligaste lånerelaterade ord som du kan stöta på när du ska ansöka om lån eller låna ut pengar. 

 

Affärsplan

En affärsplan är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas i ett antal affärsmål, en bedömning av genomförbarheten och en plan för att uppnå målen. Den kan också innehålla bakgrundsinformation om organisationen eller teamet.

Almi företagslån

Almi erbjuder marknadskompletterande lån såsom exportlån, företagslån, innovations och mikrolån. Vissa lån kräver medfinansiering.

Amortering

Amortering är återbetalning eller avbetalning på en skuld och finns i olika former som rak amortering, annuitet och amorteringsfritt.

Annuitetslån

Ett annuitetslån är ett lån där låntagaren betalat tillbaka samma summa varje månad, ett fast belopp där räntan och amorteringen är sammanräknad.

Avkastning

Inkomst som är resultatet av en investering. För ränteplaceringar kan avkastningen komma från låntagaren vid amortering och avbetalning av lånet. 

Aktiebolag

En företagsform där delägarna i normalfallet inte har något personligt betalningsansvar för företagets skulder då ett aktiebolag är en juridisk person. Ägandet av företaget sker genom fördelning av aktier. Förkortas AB. 

Aktiebok

En förteckning över aktieägarna i ett aktiebolag. I större bolag är den ofta elektronisk medan mindre bolag kan ha enklare utföranden. Så skapar du en aktiebok på en minut. 

Balansräkning

Balansräkning är ett dokument som redovisar en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring. Balansräkningen ska i sammandrag visa alla tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder på balansdagen.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning innebär att du har en skuld som inte har betalts i tid. En myndighet eller domstol har då fastställt en betalningsförsummelse som registrerats i kreditupplysningsföretagens register.

Borgenär

Om du lånar ut pengar, antingen som fysisk eller juridisk person, anses du vara en borgenär och är inte samma sak som en borgensman.

Borgensman

Att skriva upp sig om borgensman innebär att du går i borgen för en låntagare som av olika anledningar själv inte anses kunna stå för lånet, exempelvis om den personen inte har tillräckligt med säkerhet för lånet.

Bokslut

Ett avslutande av alla konton i bokföringen och ett sammanställande av tillgångar och skulder i en balansräkning vid slutet av redovisningsperioden samt av intäkter och kostnader under denna i en resultaträkning.

Borgen - borgensåtagande

En säkerhet en person ingår. Att gå i borgen för någon är att ta på sig ansvaret för någons skulder.

Borgenslån

Ett lån där borgen är säkerhet. 

Budget

En budget är ett effektivt verktyg för att planera sin verksamhet. Det kan också behövas en budget för att kunna visa för en långivare hur man planerar att betala tillbaka ett lån. Några vanliga typer av budget är resultatbudget, likviditetsbudget, och investeringsbudget.

Checkkredit

Ett checkkonto med varierat kreditutrymme som kontohavare kan utnyttja efter behov. 

Delårsrapport

Information från bolaget till aktieägarna om hur verksamheten har utvecklats. Ges ofta ut kvartalsvis. Vanligare i börsbolag än mindre onoterade bolag.

Dotterbolag

Ett dotterbolag är en typ av bolag som styrs av ett annat bolag, moderbolaget. Tillsammans med moderbolaget ingår dotterbolaget i en koncern.

Diversifiera

Du sprider dina risker i dina investeringar. 

Effektiv ränta

Den effektiva räntan är den totala kostnaden av ett lån, inräknat ränta och avgifter, dvs. det faktiska pris som betalas för ett lån räknat på ett år.

Effektiv avkastning

Avkastningen som en ägare av ett värdepapper får i form av dels direktavkastning (utdelningar, avknoppningar) och dels kursförändring.

Eget kapital

Det egna kapitalet motsvarar företagets tillgångar minus skulder. Det består i första hand av det kapital som du som ägare har satsat vid företagsstarten. Ur företagets synvinkel är det egna kapitalet en skuld till ägaren. Är skulderna större än tillgångarna är det egna kapitalet negativt. Företaget har då en fordran på ägaren.

Finansiellt institution 

Ett företag som inte är ett kreditinstitut men vars huvudverksamhet består i att förvärva aktier eller driva valutahandel eller värdepappershandel. 

Finansiering

Anskaffande av medel som behövs för att exempelvis driva ett företag, köpa en produkt eller tjänst. Medlen kan anskaffas via lån, riskkapital eller liknande.

Företagsfinansiering

Det finns många alternativ att finansiera ett företag. Här får du lära dig mer om peer-to-peer-lån, riskkapital, folkfinansiering och mikrofinanslån.

Företagshypotek

Om du som näringsidkare behöver låna pengar till din verksamhet behöver du oftast lämna säkerhet för lånet. Företagshypotek, tidigare kallat företagsinteckning, är en typ av säkerhet som många företag lämnar när de ansöker om företagslån.

Inkassokrav

Om du har skulder som du inte betalar i tid kan den som ska ha pengarna skicka vidare skulden till ett inkassoföretag som då skickar ett inkassokrav till dig för att driva in pengarna som du är skyldig.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Kapitalkostnad

Summan av ränta och amorteringar under en viss tid när det gäller lån.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är framförallt inriktad på ekonomiska förhållanden. Även andra personliga uppgifter kan ingå, till exempel din ålder eller om du är gift.

Kreditvärdighet

Länka till guiden i slutet.  Kreditvärdighet är en persons, ett företags eller ett lands förmåga att betala sina skulder. Skulderna kan bland annat vara i form av lån och fakturor. En låg kreditrating innebär att det är hög risk att personen (företaget/landet) ställer in betalningarna på sina lån.

Kreditprövning

Bedömning av en potentiell låntagares möjligheter att betala tillbaka det sökta lånet.

Likviditet

För privatpersonen: När man har kontanter på tex. en aktiedepå. För företagen: Dess kortsiktiga betalningsförmåga och Aktier: Avser i vilken hastighet aktien omsätts på börsen.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten visar om dina pengar (likvida medel) kommer att räcka för att täcka månadens utgifter.

Lån för alla branscher

Utmaningarna för en företagare ser olika ut, beroende på vilken bransch man kommer ifrån. Anledningarna till att söka finansiering varierar därmed också med bransch, och det är därför ofta viktigt att hitta en finansieringslösning som är anpassad för den bransch företaget är verksamt inom.

Lån med säkerhet

Genom att ta ett lån med säkerhet lämnar du något som garanti när du lånar pengar. Som säkerhet räknas exempelvis en fastighet eller att gå i borgen.

Låneförmedlare

En låneförmedlare samarbetar med flera banker och kan ge dig flera låneförslag med en enda låneansökan.

Moderbolag

Ett moderbolag är huvudbolaget i en koncern, innehar antingen mer än 50 % av dotterbolagets röster eller regleras i form av avtal om inflytande. Tillsammans bildar det en koncern. Om moderbolaget innehar minst 20 % och max 50 % kallas det intressebolag istället för dotterbolag.

Moderbolagsborgen

När ett koncernbolag startat ett dotterbolag kan det dotterbolaget vara i behov av kapital från utomstående långivare. Moderbolaget kan då gå i borgen för dotterbolaget som säkerhet för lånet.

Nyckeltal

Jämförelsetal som är särskilt viktiga för bedömning av ett bolags ekonomiska ställning. Exempel är soliditet, likviditet, räntabilitet, vinst per aktie, och självfinansieringsgrad mm.

Omsättning

Med omsättning avses ett företags eller en organisations totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss tidsperiod, vanligen per år.

Peer-to-peer-lån

Ett peer-to-peer-lån är ett lån som ges från en individ till en annan och är menade att vara ett alternativ för personer som av olika anledningar inte kan ta ett traditionellt lån från banker.

Personlig borgen

Genom att gå i personlig borgen för en annan person eller företag som ansöker om ett lån blir man personligt betalningsansvarig för det lånet ifall personen eller företaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering och används oftast alltid vid bostadslån. Du betalar samma amorteringsbelopp vid varje betalningstillfälle.

Resultaträkning

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. Resultaträkningen avslöjar om bolaget går med vinst ellr förlust.

Resultatrapport

Visar företagets intäkter och kostnader under en viss period, oftast för en månad eller ett kvartal.

Riskbetyg

Riskbetyget baseras på kreditbedömningen av UC. Riskbetyg:

A = Mycket god kreditvärdighet
B = God kreditvärdighet
C = Kreditvärdig

Riskkapital

För företag: Aktiekapital och bundna reserver som i första hand fungerar som en buffert i dåliga tider. Ju högre riskkapitalet är i förhållande till företagets totala kapital desto mindre risker tar företagets långivare. 

Ränta på företagslån

Den ränta du ska betala på ditt företagslån kan variera kraftigt beroende på företagets ekonomiska situation. Om företaget har hög lönsamhet eller om du kan lämna säkerhet för företagslånet så får du i regel en lägre ränta. 

Ränteplacering

Ränteplaceringar passar dig som vill placera med låg risk. Ränteplaceringar är lämpliga som basen i ett sparande eller som ett sätt att få ränta på pengar som snart ska användas. För dig som privatperson är det främst premieobligationer, privatobligationer och räntefonder som är aktuella.

Räkenskapsår

Tiden mellan två årsbokslut i ett företag. Räkenskapsåret ska omfatta 12 månader men kan vid rörelsens början eller vid förändring av aktuellt räkenskapsår vara antingen kortare eller längre, som mest 18 månader. Vanligen är räkenskapsåret detsamma som kalenderåret.

relsekapital

Det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Skuldebrev

Ett skuldebrev eller revers är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld.

Soliditet

Eget kapital / totalt kapital. Ett nyckeltal som anger företagets långsiktiga betalningsförmåga. Hög soliditet innebär låg finansiell risk i bolaget.

Tillväxtbolag

Ett större bolagen, som har kommit en bit och fortsätter växa kraftigt under många år.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person.

Årsredovisning

Dokumentation av ett företags räkenskaper, som består av resultat- och balansräkning, noter, förvaltningsberättelse samt eventuellt en finansieringsanalys. Vissa företag, exempelvis aktiebolag, ska avsluta sin bokföring med att upprätta en årsredovisning.